ฟีเจอร์เด่นสำหรับ Online Academy

Pretest Posttest

ทำแบบทดสอบได้
หลากหลายรูปแบบ

Webinar

รองรับจำนวน
มากกว่า 1,000 คน

Homework Report

ระบบตรวจข้อสอบ การบ้าน
สำหรับอาจารย์หลายท่าน
แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน

Progress Tracking

รายงานผลการเรียนรายคอร์ส
หลักสูตรรายบุคคล
และภาพรวมของ BU

Pretest Posttest

ทำแบบทดสอบได้
หลากหลายรูปแบบ

Webinar

รองรับจำนวน
มากกว่า 1,000 คน

Homework Report

ระบบตรวจข้อสอบ การบ้าน
สำหรับอาจารย์หลายท่าน
แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน

Progress Tracking

รายงานผลการเรียนรายคอร์ส
หลักสูตรรายบุคคล
และภาพรวมของ BU

ข้อดีของ Online Academy

done

ระบบซื้อคอร์สแล้วส่งเป็นของขวัญให้ผู้อื่น

done

รองรับการชำระเงินแบบตัดบัตรทุกเดือน (แบบสมาชิกรายเดือน Subscription)

done

ระบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน (อัตนัย และ ปรนัย)

done

ระบบรายงานกระบวนการเรียน สถานะการเรียน

done

มีระบบตรวจการบ้าน พร้อมความเห็นของอาจารย์ และการให้คะแนนการบ้าน

done

มีระบบ Lock/Unlock บทเรียนถัดไป เมื่อคะแนนผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของแต่ละหลักสูตร

done

ระบบส่งการบ้านสามารถเป็น VDO, ภาพถ่าย, และบรรยาย (สำหรับบทเรียนด้านทักษะ ที่ต้องดูท่าทาง ประกอบ)

ตัวอย่างเว็บไซต์คอร์สออนไลน์

ใช้งานครั้งแรกลงทะเบียน

รับ Zoom Hybrid Training Plugins

50,000 บาท